IT Community 2 - шаблон joomla Новости

Анонс Тренер - Education № 5  2016 ж.

 Журналдың дәстүрлі «Тұлға» атты рубрикасында «Өрлеу» БАҰО» АҚ филиалы Жамбыл облысы  бойынша БҚ БАИ директоры, ассоциирленген профессор, педагогика ғылымдарының кандидаты Сыздыкбаева Галия Узакбаеваның "Заманауи педагог-көшбасшы туралы ой толғау" атты тақырыптағы мақаласы жарияланған. "Заманауи мектептің, менің ойымша, ең алдымен Көшбасшы мұғалiмi болуы тиіс: ол оқушылардың жеке және шығармашылық іс-әрекетін ұйымдастырушы ретінде қызмет етеді, ол балалардың жүректерінде үміт отын жандыратын шоқ болуы керек", - деген мақала авторының қанатты сөзі заманауи мектептік білім беру үрдісін бейнелейді.

Омарова С.Ж., "Өрлеу" БАҰО" АҚ филиалы Ақмола облысы бойынша ПҚ БАИ, Көкшетау қ. білім беру мазмұнын жаңарту бойынша тренері, қазақ тілінде оқытатын мектептерде "Орыс тілін" оқыту мысалында екінші тілді оқытуда жаңа бағыттарға мінездеме береді. Автор жаңарту бағдарламасы коммуникативті іс-әрекетті қалыптастыруға бағытталғанын атап өткен (айтылым, тыңдалым, оқылым және жазылым). Ол өзгермелі заманда түрлі ортадағы тілдік біліктерді дамыту және оқушылардың коммуникативтік құзыреттіліктерін практикалық қолдануды дамытуды қолдайды.

"LESSON   STUDY педагогтің үздіксіз кәсіби дамуының жағдайы ретінде, Загитова С.Н., ағылшын тілі мұғалімі, №3 ОМ, Жітіқара қ.; "Танымдық іс-әрекет ақыл-ой қабілетін дамытудың маңызды құралы ретінде", Раймкулова Ж.А., "Өрлеу" БАҰО" АҚ филиалы Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша ПҚ БАИ «Деңгейлік бағдарламалар орталығы» басқарушысы, Шымкент қ.; «Ағылшын тілін үйренуде сөздік қордың  маңыздылығы», Шериев Б.У., «Өрлеу» БАҰО" АҚ филиалы ОҚО бойынша ПҚ БАИ тренері  Шымкент қаласы, Мейрбекова С.А. № 23 ОМ, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Түркістан қаласы - "Тәжірибе" рубрикасында сертификатталған мұғалімдер мен тренерлердің деңгейлік курстар мен білім беру мазмұнын жаңарту курстары идеяларын оқыту тәжірибелерімен бөліседі.

Ажигулова М.С., "Өрлеу" БАҰО" АҚ филиалы Атырау облысы бойынша ПҚ БАИ деңгейлік бағдарламалар орталығының тренері, Атырау қ. "Командалық оқыту ерекшеліктері" атты мақаласы ерекше қызығушылық туғызады: бұл оқыту түрi тек пәндi терең түсiнудi ғана емес, сонымен қатар креативтi ойлауды қалыптастыруға бағытталған сабақты жоспарлау барысында әдiс пен тәсiлдердi, коммуникативтiк қабiлеттер мен өз оқуына  байланысты жауапкершiлiктi сараптау.

«Конкурс» рубрикасында тренерлердің кәсіби шеберлігін дамыту мен практикасың шығармашылық жетілдіру мақсатында «Өрлеу» БАҰО» АҚ тренерлерінің деңгейлік курстардағы авторлық инновациялық оқыту тәжірибесі баяндалған мақалалар келтірілген.

Журналда Қазақстан авторларының 28 материалы жарияланады, оның ішінде: 2 – ғалымдардың, 10 – мұғалімдердің, 7 - «Өрлеу» БАҰО» АҚ қызметкерлерi, 16 - «Өрлеу» БАҰО» АҚ тренерлерінің мақалалары. Қазақстанның барлық 16 аймағы қамтылған.

 Журналды безендіруге  авторлардың жіберген  іс – шараларды өткізгені бейнеленген фотосуреттері қолданылды.

Журналдың түйінді идеясы – «тренер - мұғалім» кәсіби қауымдастығын біріктіру.

«Тренер-Education» журналы –  оқытудағы тәжірибедегі өзгерістер мен білім беру мазмұнын жаңарту аясында кәсіпқойлардың диалогтік алаңына айналды.

 

Құрметті сертификатталған мұғалімдер мен тренерлер!

«Тренер-Education» журналының насихатталуы бұл республика мектептерінде оқу мен оқытудың сапасын арттыру бойынша идеяларымен бөлісу алаңы және Сіздің Республиканың білім беру саласындағы көшбасшысы ретіндегі міндетіңіз! 

Журналдың жаңа номерін ала отырып, Сіздерді қызықтыратын тақырыптар туралы жаңа білім алып және өздеріңіздің табысты мансаптарыңыз үшін келесі қадамға бағыт аласыздар!

Біз жариялау үшін мақалаларды тек қана Қазақстан мұғалімдерінен ғана емес, сонымен қатар әлемнің басқа нүктелерінің жаңалықтарын, очерктерін қуана басылымға шығару үшін күтеміз. 

 Журналдың жұмыс тілдері – қазақша, орысша, ағылшынша.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Анонс Тренер - Education № 5  2016 г.

 Традиционная   рубрика   «Персона»  представляет   Сыздыкбаеву  Галию Узакбаевну, кандидата педагогических наук, ассоциированного профессора, директора филиала АО «НЦПК «Өрлеу» Институт повышения квалификации педагогических работников по Жамбылской  области» со статьёй «Размышления о современном учителе – лидере». «Учитель  современной  школы, как мне видится, должен быть в первую очередь настоящим Лидером: он выступает в роли организатора  самостоятельной и творческой  деятельности учащихся, он должен быть  искрой, которой можно разжечь детские сердца, умы»,- цитата  автора статьи, отражающая  суть  современного  школьного  образования.

Омарова С. Ж.,тренер  по обновлению  содержания  образования  из филиала АО « НЦПК «Өрлеу»   ИПК  ПР   по Акмолинской области», г.Кокшетау на примере преподавания «Русского языка» в казахской  школе  даёт  характеристику  новых  направлений  в обучении второму языку. Автор подчёркивает, что обновлённая  программа направлена на формирование коммуникативной деятельности (говорения, слушания, чтения и письма). Она поддерживает развитие практического применения коммуникативной компетенции учащихся и развитие языковых навыков в  различных сферах меняющегося мира.

 «LESSON   STUDY  как  условие  непрерывного профессионального развития  педагога», Загитова С.Н., учитель  английского языка, сш № 3 , г. Житикара; «Танымдық іс-әрекет ақыл-ой қабілетін дамытудың маңызды құралы ретінде», Раймкулова Ж.А., Өрлеу» Біліктілікті арттыру ұлттық орталығы» АҚ филиалы «Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін     арттыру институты «Деңгейлік бағдарламалар орталығы» басқарушысы, Шымкент қ.; «Ағылшын тілін үйренуде сөздік қордың  маңыздылығы», Шериев Б.У., «Өрлеу» баұо ақ филиалы оқо бойынша пқбаи тренері  Шымкент қаласы, Мейрбекова С.А. № 23 жом, ағылшын тілі пәнінің мұғалімі Түркістан қаласы- вот некоторые материалы из рубрики  «Опыт», в которых представлен  практический  опыт  сертифицированных учителей и тренеров по использованию в  преподавании  идей  уровневых  курсов и курсов в рамках обновления содержания образования.

Определённый интерес вызовет статья Ажигуловой  М. С.,тренера  Центра  уровневых  программ филиала  АО «НЦПК «Өрлеу» ИПК ПР по Атырауской области» г. Атырау «Особенности  командного   преподавания»: такая форма преподавания предусматривает не только глубокое понимание предмета, но и тщательный отбор приемов и методов при планировании урока, направленных на формирование креативного мышления, коммуникативных способностей и ответственности за свое обучение.

 В  рубрике  «На конкурс»  в целях роста профессионального мастерства тренеров, творческого совершенствования  их практики   и распространения передового  опыта представлены последние из присланных на конкурс статьи  прикладного характера тренеров АО «НЦПК  «Өрлеу» . 

Будет  опубликовано  28  материалов    авторов  из  Казахстана:  учёных – 2, учителей -10,  сотрудников  АО «НЦПК  «Өрлеу» -7,   тренеров   АО «НЦПК  «Өрлеу»  -16.

Казахстан   представлен  16-ю  регионами.

Для  оформления  журнала   используются  аутентичные  фотографии, присланные  авторами и сделанные во время проведения  мероприятий.

Ключевая  идея     журнала – сплотить  профессиональное  сообщество  «тренер - учитель». «Тренер-Education»  - это  демократичная  площадкой для диалога  профессионалов  о практических  изменениях в преподавании и обучении в рамках обновления содержания образования.

 

Уважаемые   сертифицированные   учителя и тренеры!

Популяризация   журнала «Тренер-Education»   как площадки обмена идеями по улучшению качества преподавания и обучения в школах республики – ваша задача как лидера в образовании республики!

Приобретая  очередной  номер  журнала,  вы  получаете  новые  знания по интересующей вас теме и делаете   следующий шаг   в вашей успешной карьере!

Мы ждем материал для опубликования не только от  учителей Казахстана, но с удовольствием  опубликуем статью, очерк, новости наших читателей из любой точки планеты.

Рабочие  языки  журнала - казахский, русский, английский.